Management Team

Sharad_Pinhole Sharad Arora, Managing Director

Rajeev_Pinhole Rajeev Arora, Director and CTO

Abhishek_Pinhole Abhishek Batra, CFO

Jonas_Pinhole Jonas Haggård, Chief Solution Officer, CSO

Vijaya Kamath Thumbnail picture Vijaya Kamath, VP Engineering

Ajay_Pinhole Ajay Nandy, VP Supply Chain

Prasun_Nigam Prasun Nigam, VP Sales

Advisory Board

PramodKArora_PP Pramod K. Arora

SharadKapoor_PP Sharad Kapoor